ALGEMENE VOORWAARDEN

KLS-Selectietraining is onderdeel van Pro Beroepstraining en gelden de onderstaande Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: Versie 202342

Pro Beroepstraining

Artikel 1. Definities

1.1     Algemene Voorwaarden: wordt verstaan deze algemene voorwaarden

1.2    Deelnemer: onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een dienst van Pro Beroepstraining heeft ingeschreven of ingeschreven is. Onder Deelnemer wordt tevens Cursist of Kandidaat verstaan.

1.3    Diensten: diensten welke worden verzorgd of georganiseerd door Pro Beroepstraining, waaronder cursussen, selectie-trainingen, trainingen en/of 1 op 1-begeleiding. Met een cursus wordt een dienst bedoeld.

1.4    Cursist: iedere natuurlijke persoon welke gebruikmaakt van een Dienst of Materialen van Pro Beroepstraining.

1.5     Materialen: alle documentatie, cursusmateriaal, werkinstructies op papier en papieren, die in verband met de uitvoering van de overeengekomen Diensten aan of door Pro Beroepstraining ter beschikking worden gesteld.

1.6    Apparatuur: alle apparaten, waarmee gegevens op informatiedragers worden vastgelegd of verwerkt, alsmede de daartoe behorende onderdelen.

1.7     Overeenkomst: de Overeenkomst is een mondelinge of schriftelijke opdracht van de Deelnemer. Deze geldt als bindend en als acceptatie van de algemene voorwaarden van Pro Beroepstraining. Bijzondere bepalingen, afwijkend van deze voorwaarden, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Onder een schriftelijke opdracht valt o.a. communicatie via Mail of Whatsapp. Met een Cursus wordt een Overeenkomst bedoeld.

1.8    Pro Beroepstraining: Pro Beroepstraining staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 88765016.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1    Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle Diensten en Materialen die worden aangeboden door Pro Beroepstraining. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Pro Beroepstraining en de Deelnemer zijn overeengekomen. Het is Pro Beroepstraining toegestaan de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten tussen Pro Beroepstraining en de Deelnemer. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling(en) van nationale of internationale wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst onverlet. In plaats van het met de wet strijdige deel zullen partijen (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de ongeldige bepaling in overeenstemming zijn.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1     De overeenkomst tot dienstverlening wordt eerst bindend voor Pro Beroepstraining na diens bevestiging mondeling of schriftelijk en ontvangst van de bijbehorende gelden.

3-2    Elke met Pro Beroepstraining aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat er sprake is van voldoende kredietwaardigheid van de Deelnemer. Dit uitsluitend ter beoordeling van Pro Beroepstraining en is geen nadere uitleg over verschuldigd richting de Deelnemer in geval van afwijzing.

3-3    Diensten die Pro Beroepstraining aanbiedt zullen zo duidelijk mogelijk omschreven worden en beloven we dat U naar waarheid gedragen beeld krijgt van hetgeen U koopt. Hoewel Pro Beroepstraining zorgvuldigheid betracht, is het mogelijk dat er onjuiste informatie op de website wordt weergegeven. Aan informatie weergegeven op de website kunnen geen rechten ontleend worden. Diensten en Materialen van Pro Beroepstraining worden in alle gevallen geboden ter ondersteuning van het doel van de Cursus. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden ten aanzien van het doel.

3.4     Prijzen worden altijd vermeld in euro’s. Pro Beroepstraining is geregistreerd bij het CRKBO en is vrijgesteld van btw.

3.5     Wanneer een Deelnemer een Overeenkomst aangaat met Pro Beroepstraining, accepteert Deelnemer dat de Dienst of het Materiaal persoonlijk wordt aangeboden en slechts wordt aangeboden ten behoeve van de Deelnemer.

3.6    Tijdens de opleidingen krijgt u Materialen tot uw beschikking. Deze zijn zorgvuldig na lang onderzoek samengesteld. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik, ten behoeven van uw eigen leerproces. Het is niet toegestaan om de materialen te kopiëren, verspreiden of anderszins te hergebruiken, apparatuur te gebruiken tijdens de Dienst en/of openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro Beroepstraining. Bij een overtreding zal een minimale vergoeding gelden ad. 10.000,- euro per gebeurtenis of anders ter hoogte van de ontwikkelingskosten.

3.7    Pro Beroepstraining is niet aansprakelijk wanneer Materialen of de daaronder vervaardigde toepassing inbreuk maakt op enig auteursrecht van een derde.

3.8    Indien er sprake is van een groepstraining, behoudt Pro Beroepstraining het recht voor deze te annuleren in geval van te weinig deelnemers. De Cursist heeft recht op het retourneren van het Cursusgeld, echter niet op andere schadevergoeding in welke vorm dan ook.

3.9    Pro Beroepstraining behoudt het recht voor om een cursus of dienst per direct te stoppen of annuleren in geval van gewelddadig gedrag, frauduleuze handelingen of ongepast gedrag. De Deelnemer zal in dat geval geschorst worden. De Deelnemer heeft in dat geval geen enkel recht op enige vorm van compensatie.

3.10  U bent van rechtswege in verzuim zonder dat aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor uw rekening.

3.11  In het geval van overmacht zal een reeds geboekte dienst verplaatst worden naar een andere datum of zal er een alternatieve manier gezocht worden om de dienst alsnog te leveren. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Pro Beroepstraining onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst door Pro Beroepstraining blijvend of tijdelijk verhindert.

3.12   De aansprakelijkheid van Pro Beroepstraining is beperkt tot maximaal het door de Deelnemer betaalde cursusgeld. Pro Beroepstraining is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor resultaten voorvloeiend uit de Dienst.

3.13  Pro Beroepstraining is niet aansprakelijk voor fouten in de Dienst, Materialen of andere informatievoorzieningen.

3.14  De Dienst die u bij Pro Beroepstraining volgt is geheel vrijblijvend en geheel voor eigen risico.

3.15  Op elke Overeenkomst tussen Pro Beroepstraining en de Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de Deelnemer woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

3.16  Bij klachten over een Dienst van Pro Beroepstraining, verzoeken we u vriendelijk om dit zo snel mogelijk schriftelijk kenbaar te maken via de contactinformatie op de website. We zullen de klacht zo snel en zorgvuldig mogelijk in behandeling nemen. Klachten met betrekking tot een Dienst worden uiterlijk binnen veertien dagen bevestigd.

3.17  Pro beroepstraining is er op gericht een klacht naar tevredenheid op te lossen.

3.18  Alle klachten zullen binnen vier weken na bevestiging afgehandeld worden en worden vertrouwelijk behandeld.

3.19  Beroep tegen de uitspraak op de klacht kan worden aangetekend bij de onderstaande onafhankelijke derde. De uitspraak over de klacht van deze onafhankelijke derde wordt door proberoepstraining.nl als bindend opgevat.

 Info@time.nl

 Email: info@infoattime.nl

3.20  Alle klachten met de daarbij behorende documentatie zal worden geregistreerd voor een periode van twee jaren.

3.21  Betalingen kunnen worden gedaan per bank. Dit door de betreffende gelden over te maken op rekening nummer: NL48 RABO 0343 6283 84 t.n.v. Pro Beroepstraining. Er kan niet gepind worden op de locatie.

3.22  Een Dienst is pas definitief na volledige ontvangst van de betreffende gelden. Pro Beroepstraining is gerechtigd tot onmiddellijke annulering van de Dienst indien de gelden niet zijn voldaan. Dit zonder enige opgave of verklaring te overleggen.

3.23  De Deelnemer heeft na het geven van de opdracht het wettelijke recht op 14 dagen bedenktijd. De Deelnemer mag binnen deze bedenktijd annuleren. Dit dient altijd schriftelijk en binnen deze 14 dagen te gebeuren. De gelden zullen dan binnen veertien werkdagen worden gerestitueerd.

3.24  Indien een Deelnemer annuleert binnen vier weken voor aanvang van de Dienst, heeft deze recht op 75% restitutie van de betaalde gelden. Dit onder aftrek van de geldende administratiekosten. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de Dienst, zal er geen restitutie plaatsvinden.

3.25  Indien een Deelnemer annuleert binnen twee weken voor aanvang van de Dienst, heeft deze recht op 50% restitutie van de betaalde gelden. Dit onder aftrek van de geldende administratiekosten. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de Dienst, zal er geen restitutie plaatsvinden.

3.26  In geval van overmacht van de Deelnemer, zal Pro Beroepstraining er alles aan doen om een passende oplossing te vinden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

3.27 In geval van annulering zal er altijd € 79,95 aan administratiekosten in mindering gebracht worden over het restitutiebedrag.

3.27  Pro Beroepstraining maakt gebruik van cookies ten behoeve van statistische analyses.

3.28  De deelname aan de cursus en niveau van de cursus is gelijkgesteld aan de eisen die de vervolgopleiding stelt waarvoor de training bedoeld is.