PRIVACY STATEMENT

Pro Beroepstraining

Privacy statement: Versie 2023041

Deze Privacy statement heeft betrekking op alle activiteiten van Pro Beroepstraining, alsmede haar domein KLS Selectietraining. KLS Selectietraining is onderdeel van de juridische entiteit Pro Beroepstraining. Pro Beroepstraining staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88765016

Pro Beroepstraining streeft naar maximale bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy statement willen we duidelijke informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Hierbij stelt Pro Beroepstraining:

1.1 Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doelwaarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement.

1.2 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

1.3 Vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

1.4 Streven we naar passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

1.5 Geen persoonsgegevens door te geven aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is.

1.6 Persoonsgegevens worden bewaard totdat dit wettelijk niet meer nodig is.  In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

1.7 Persoonsgegevens van Deelnemers worden door Pro Beroepstraining verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

1. Administratieve doeleinden

2. Communicatie over de Cursus en/of Deelnemer

3. Het gebruik om uitvoering te geven aan Dienst.

1.8 Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen Dienst.

1.9 Pro Beroepstraining kan de onderstaande persoonsgegevens van u vragen:

1. Voornaam

2. Tussenvoegsel

3. Achternaam

4. Telefoonnummer

5. E-mailadres

6. Geslacht

7. Leeftijd

8. Persoonlijk verhaal

9. Persoonlijke informatie zoals een persoonlijk rapport.

1.10 Indien u na het doornemen van deze Privacy statement, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de  contactinformatie op de website.